Kyllesjö Skog

Skogsbruksplaner

Ny skogsbruksplan

Upprättande av skogsbruksplaner. En väl uppdaterad skogsbruksplan är det viktigaste planeringsverktyget för dig som markägare. Det ger dig en samlad bild över hela fastigheten, samt vilka produktionsvärden och naturvärden som finns i respektive bestånd. Genom att följa åtgärdsförslagen kan du ständigt öka både naturvärdena och produktionen, vilket ger dig förbättrad ekonomisk avkastning. Skogsbruksplan från Kyllesjö Skog:

  • Varje avdelning beskrivs med ett långsiktigt miljö- eller produktionsmål.
  • Trädslagsblandning, ålder, bonitet och åtgärdsförslag finns tydlig för varje avdelning i din skogsbruksplan.
  • Alla markägare har egna tankar och mål med sin fastighet. Vi lägger stor vikt vid att egna önskemål och målsättningar ska finnas med i planen.
  • Skogsbruksplanen är ett grunddokument för certifiering enligt FCS och/eller PEFC.
  • Din skogsbruksplan kan anpassas efter rekreationsmål, som till exempel stadsnära skogsbruk eller för dig som driver turistverksamhet på din fastighet.
  • Skogsbruksplanen kan anpassas efter kulturmiljömål, där åtgärderna följer myndigheters rekommendationer.
  • Vi leverar skogsbruksplanen i en planpärm, men det finns även möjlighet att få den digitalt så du själv kan arbeta vidare med planen.
  • En skogsbruksplan är en avdragsgill kostnad i näringsverksamheten.

 

Din egen skogsbruksplan
Företagets mål är att skogsbruksplanen ska spegla markägarens egna mål. Om du som markägare har områden med speciella mål, tankar eller känslor ska detta finnas med i planen. Det kan till exempel innebära att en utvald stig i framtiden kantas av endast ett glest lövbestånd, eller att en avverkning avgränsas lämpligt för att området ska kunna hägnas för ett speciellt trädslag som du vill satsa på. Kanske driver du någon form av turistverksamhet och utvalda områden ska skötas med hänsyn till detta. Om du är boende på gården och mycket självverksam eller om du vill leja bort de flesta åtgärder påverkar det skötselalternativen. Nästan alla markägare har några egna mål, därför görs skogsbruksplanen alltid i samarbete med dig som markägare.

 


FOTOGRAF:  Annie Johansson.